CVO's en Ligo's maken werk van een sterk verhaal

Na veel leed, bracht corona ook goede dingen tot stand. Zo onstond er naar aanleiding van het relanceplan “Edusprong” binnen het volwassenenonderwijs een mooie samenwerking tussen belangrijke spelers in dit veld.  Alle West-Vlaamse Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en Ligo, Centra voor Basiseducatie (CBE Ligo) sloegen samen met de Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen de handen in elkaar om werk te maken van een regioscan. De opmaak van die regioscan was de eerste concrete actie én een sleutelelement binnen het relanceplan Edusprong. Het was ook meteen het startpunt voor verdere samenwerking binnen de provincie!

In navolging van de coronacrisis lanceerde de Vlaamse regering het relanceplan “Vlaamse Veerkracht”. Daarin heeft Edusprong als doel om het volwassenenonderwijs een boost te geven. Concreet wil Edusprong elke Vlaming aansporen om zich te blijven bijscholen én om zijn digitale competenties te versterken om zijn slaagkansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Edusprong wil daarom werk maken van een verbetering en vernieuwing van het studieaanbod in het volwassenenonderwijs. Daarbij wil men meer inzetten op  kwalificaties zodat cursisten daadwerkelijk hun diploma secundair onderwijs behalen. 

De eerste actie en een sleutelelement binnen Edusprong was de opmaak van een regioscan. De regioscan is een analyse van de opleidingsbehoeften in de regio op basis van een consultatie van regionale partners.

Ons voornaamste doel is om tot een sterker en breder aanbod in het volwassenenonderwijs te komen. Door constructief en gestructureerd te blijven inzetten op een sterke regionale én provinciale samenwerking binnen het volwassenenonderwijs staan we sterker om de intenties van Edusprong ten volle uit te werken. Zo willen we onder meer het opleidingsaanbod verder afstemmen op maat van de lokale behoeften en alle doelgroepen, pilootprojecten opzetten, informatiecampagnes ontwikkelen, ervaringen  uitwisselen,…

In West-Vlaanderen werd ervoor gekozen om met alle West-Vlaamse CVO’s en Ligo’s één gezamenlijk regioscanrapport in te dienen. Die aanpak werd door geen enkele andere provincie gehanteerd, wat ons verhaal uniek maakt. Bovendien werd er na indiening van het rapport ook beslist om de samenwerking op provinciaal niveau verder te zetten. De samenwerking over centra, netten, regio’s en soorten volwassenenonderwijs heen is uniek in Vlaanderen. De Provincie West-Vlaanderen faciliteert deze samenwerking en ondersteunt waar nodig.

De betrokken organisaties hebben een engagementsverklaring ondertekend waarbij ze zowel inzetten op samenwerking ten behoeve van de (potentiële) cursist maar zich ook richten naar de verschillende toeleiders (OCMW’s, lokale besturen, VDAB, Voka…).

De partners engageren zich om:

  • het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen gekend en bekend te maken
  • de mogelijkheid van een duurzaam samenwerkingsverband te verkennen
  • kennis en expertise te delen en een klankbord te zijn voor elkaar
  • elkaars Edusprong projecten te ondersteunen waar mogelijk
  • aansluiting te zoeken bij verschillende overlegorganen binnen de provincie

Het volwassenenonderwijs moet beter en breder op de kaart gezet worden. Daarom organiseren we samen met Huis van Het Leren een experttalk op vrijdag 21 april 2023.  In deze experttalk lichten we  de werking van het volwassenenonderwijs toe, geven we uitleg over het aanbod en de praktische modaliteiten. Inschrijven voor de experttalk kan via dit formulier.

Het BENO-project en de opleidingen in Vork zijn 2 heel concrete voorbeelden van onze samenwerking. Onder impuls van Edusprong werden ook nieuwe samenwerkingen opgezet, zoals  het Westhoekproject en het schakeltraject.

Volgende slogan van het actieplan levenslang leren geeft de gezamenlijke missie mooi weer: “Samenwerken zet de koers naar een lerend Vlaanderen”. Op die manier kunnen we sneller en beter de drempels m.b.t. levenslang leren wegwerken. Dit is niet altijd evident, maar wel de moeite waard!

Nog een leuk weetje:

Tijdens dit en volgend schooljaar zijn er extra mogelijkheden binnen een regelluw kader. Dit zorgt ervoor dat we nog meer kunnen aansluiten op de noden binnen de samenleving en flexibeler kunnen omspringen met vragen van cursisten.