Learning Inside Out (LIO)

Het ESF-project Learning Inside Out is gestart in 2017 vanuit een samenwerking tussen VOCVO, FOD Justitie en Leerwinkel West-Vlaanderen.

In dit project werd de dienstverlening van Leerwinkel, nl. leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen, toegankelijk gemaakt voor de gedetineerdenpopulatie in de gevangenissen van Ieper, Ruiselede en Brugge. 

Al heel snel bleek dat de nood aan dergelijk initiatief groot was. Daarom werd het project vanaf januari 2021 uitgerold in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Het logo van het project werd door één van de gedetineerden ontworpen.

Gedetineerden die een leervraag of leernood hebben, krijgen dankzij LIO oriëntering en begeleiding richting opleiding. Ze worden ook ondersteund bij de verschillende drempels die daarmee gepaard gaan. Er wordt op zoek gegaan naar de interesses, kwaliteiten en motieven van de gedetineerden. Door deze zo goed mogelijk te matchen met de verschillende mogelijkheden in het volwassenenonderwijs- en vorming, zowel binnen als buiten de gevangenismuren, en aandacht te hebben voor haalbare trajecten, maximaliseren we de kansen op een succesvol traject.

Onderzoek toont aan dat leren binnen detentie positieve effecten heeft op recidive en grotere kansen op tewerkstelling genereert na vrijlating. Leerloopbaanbegeleiding creëert een cultuur van leren in de gevangenis, oriënteert gedetineerden naar het gepaste aanbod binnen én buiten de gevangenismuren en verhoogt kansen op succesvolle leertrajecten.

Hoewel er al jaren een goed aanbod van opleidingen binnen de muren wordt georganiseerd, ervaren gedetineerden drempels bij deelname aan dit aanbod. Er treedt een Mattheüs-effect op, het bestaande aanbod komt niet overeen met de leernoden en -vragen van de gedetineerden, …

Leerloopbaanbegeleiding komt hieraan tegemoet. Na hun detentie kunnen de LIO-cliënten terug een beroep doen op de Leerwinkels. Op die manier is er opvolging verzekerd en wordt de noodzakelijke brug tussen binnen en buiten geslagen. LIO speelt dus niet alleen in op de leervragen, maar creëert ook perspectief voor mensen in detentie en helpt ze met het zetten van stappen in het proces richting re-integratie.

Het ESF-project liep ten einde in december 2023. Hierdoor kunnen gedetineerden geen secundair diploma meer behalen via de examencommissie, kunnen geen trajecten buiten de gevangenismuren meer opgezet worden en valt alle ondersteuning voor gedetineerden die zelfstandig willen leren weg.

Omwille van de mooie en waardevolle resultaten van dit maatschappelijk relevante project werd de vraag gesteld aan de Vlaamse Overheid om deze dienstverlening verder te financieren. Ondanks heel wat positieve signalen vanuit het veld en vanuit de politiek, blijft een beslissing tot op heden uit. Op donderdag 14 december 2023 vond een hoorzitting plaats binnen de Commissie Onderwijs, waar de meerwaarde nogmaals werd toegelicht en enkele politieke vragen werden verhelderd. Het is nu wachten op een daadkrachtige beslissing van de Vlaamse Overheid.