WestWijs: Uitbouw van een model voor levenslang leren in de Westhoek

De uitbouw van een satellietenmodel als stimulans voor levenslang leren in de Westhoek. We gaan aan de slag met dit innovatieve samenwerkingsmodel in de Westhoek met als doel om meer in te spelen op lokale noden én aandacht te hebben voor maatschappelijke thema’s zoals armoede, mobiliteit, of kwetsbaar werknemerschap.

Door de focus op levenslang én levensbreed leren verhogen we de regionale leercultuur. Zo kunnen we een kentering brengen in de lage deelnamecijfers. We geven een impuls aan het beperkte en dalende aanbod aan volwasseneneducatie in de Westhoek door afgestemde antwoorden te bieden op noden van werkgevers, verenigingen en kwetsbare doelgroepen.

De focus op innovatieve leervormen voor diverse doelgroepen moet ervoor zorgen dat we een ruimer netwerk aan partners kunnen warm maken om in te zetten op leren. De lokale besturen in het bijzonder hebben een belangrijke rol te spelen in het aanwakkeren van de lokale leergoesting.

Meer concreet:

  • Personen bereiken die (nog) niet leren, is niet vanzelfsprekend en vereist innovatieve vormen van communicatie. We ‘activeren’ de leergoesting bij niet-participerende burgers door in te spelen op bewustwording en erkenning. Leren is immers leuk én waardevol. Concreet doen we dit aan de hand van een Wall of Fame met getuigenissen die onze ambassadeurs voor levenslang leren in de Westhoek (“WestWijzers”) in de kijker zet. Passanten worden aangemoedigd via allerlei acties om ook bij te leren. Deze actie vond een eerste keer plaats op de grote markt in Diksmuide en de stand reist verder doorheen de Westhoek in 2024.
  • De leernoden en leercultuur van een 20-tal werkgevers uit diverse sectoren in de Westhoek werden in kaart gebracht. De bevraging maakt enkele gaps qua (bekendheid van het) aanbod en leervormen duidelijk zichtbaar. In 2024 zal het partnerschap een antwoord bieden op deze noden.
  • Om de leernoden in de brede maatschappij te capteren werden ook de noden en drempels tot leren bij (en samen met de) socio-culturele verenigingen in kaart gebracht. De verdere uitrol van een actieplan in 2024 moet er voor zorgen dat verenigingen meer kunnen leren van en met elkaar, alsook er voor zorgen dat ze hun vereniging beter kunnen faciliteren als leerplek.
  • Met proeftuinen gericht op de meest kwetsbaren onder ons ontwikkelen we vraaggerichte trajecten die een opstap kunnen betekenen naar werk.
    • In Edulink capteren we de leernoden vanuit een breder netwerk. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een lerend netwerk in regio Veurne. In 2024 zorgen open werkateliers en andere acties voor een concrete vertaling van deze noden naar aanbod.
    • In Stap per Stap integreren we 17 langdurig zieken terug op de arbeidsmarkt door in te zetten op hun talenten en interesses. Door outreachend te werken en individuele begeleiding worden de drempels zoveel mogelijk verlaagd, en door – onder begeleiding – te proeven van nieuwe werkervaringen gaan ze stap per stap opnieuw aan het werk.